Thông báo xét tuyển viên chức năm 2020

Thông báo tổng hợp: Thông báo xét tuyển viên chức năm 2020

Các văn bản chi tiết:

1. Thông báo xét tuyển viên chức năm 2020

2. Kế hoạch xét tuyển viên chức năm 2020

3. Bảng thống kê nhu cầu xét tuyển viên chức năm 2020

4. Phiếu đăng ký dự tuyển đợt xét tuyển viên chức năm 2020