Thursday, August 6, 2020
hoa vang

Thông báo kết quả xét tuyển viên chức 2020

Xem Thông báo kết quả xét tuyển viên chức 2020
hoa vang

Thông báo danh sách đủ điều kiện dự tuyển viên chức năm 2020

Xem Thông báo và danh sách cụ thể
hoa vang

Thông báo xét tuyển viên chức năm 2020

Thông báo tổng hợp: Thông báo xét tuyển viên chức năm...
hoa vang

Thông báo: Lập danh sách đăng ký thi xét thăng hạn viên chức y...

Tải về: Lập danh sách đăng ký thi xét thăng hạn-viên chức y tế từ hạng IV lên...
hoa vang

Đăng ký xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức y tế lên...

Tải về các văn bản liên quan: Tổ chức xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành y tế năm 2019...