Tuesday, February 7, 2023

CẢI TIẾN CHẤT LƯỢNG BỆNH VIỆN

hoa vang

Báo cáo đánh giá cải tiến chất lượng khảo sát, đánh giá sự hài...

Tải file báo cáo Đánh giá cải tiến chất lượng khảo sát, đánh giá sự hài lòng...

Báo cáo kết quả khảo sát sự hài lòng người bệnh nội trú quý...

Báo cáo kết quả khảo sát sự hài lòng người bệnh nội trú quý IV năm...
hoa vang

Kế hoạch hoạt động Bệnh viện đa khoa huyện Hòa Vang năm 2021

Kế hoạch hoạt động Bệnh viện đa khoa huyện Hòa Vang năm 2021

Báo cáo đánh giá chất lượng bệnh viện năm 2019

Báo cáo đánh giá chất lượng bệnh viện năm 2019