Thursday, June 24, 2021

CẢI TIẾN CHẤT LƯỢNG BỆNH VIỆN

Báo cáo đánh giá chất lượng bệnh viện năm 2019

Báo cáo đánh giá chất lượng bệnh viện năm 2019

Thực hiện đề án 1816 và Bệnh viện vệ tinh giữa Bệnh viện Đà...

Ngày 09/10/2019 Trung tâm Y tế Huyện Hòa Vang tiếp nhận chuyển giao kỹ thuật gây mê...

Triển khai ứng dụng báo cáo sự cố y khoa trên smartphone

Thực hiện Thông tư số 43/2018/TT-BYT ngày 26/12/2018 của Bộ y tế về Hướng dẫn phòng ngừa sự cố y khoa trong...

Báo cáo đánh giá chất lượng bệnh viện 6 tháng đầu năm 2019

Báo cáo đánh giá chất lượng bệnh viện 6 tháng đầu năm 2019

Ký kết đề án bệnh viện vệ tinh giữa Bệnh viện Đà Nẵng và...

Sáng 29-5, Bệnh viện Đà Nẵng chủ trì lễ ký kết chuyển giao kỹ thuật thực hiện đề án bệnh viện...