Saturday, February 23, 2019

CẢI TIẾN CHẤT LƯỢNG BỆNH VIỆN

Hội nghị “Cải tiến chất lượng bệnh viện năm 2019″

Nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả và chất lượng Bộ tiêu chí chất lượng bệnh viện Việt Nam phiên bản 2.0 Ban...

KHẢO SÁT

Tập huấn phòng cháy, chữa cháy năm 2018

Trung tâm Y tế huyện  Hòa Vang Trung đã diễn tập phương án phòng cháy, chữa cháy cho cán bộ công chức, viên chức,...

Báo cáo đánh giá chất lượng bệnh viện 6 tháng đầu năm 2018

  Bảng thống kê các tiêu chí chưa đạt 6 tháng năm 2018 Báo cáo 6 tháng CLBV năm 2018