Friday, September 24, 2021

KHOA Y TẾ CÔNG CỘNG VÀ DINH DƯỠNG

Tập huấn nâng cao kiến thức phòng chống sốt xuất huyết , tay chân...

Căn cứ Kế hoạch số:926/KH-TTYTHHV ngày 12 tháng 09 năm 2019 về Tập huấn nâng cao kiến thức phòng chống sốt xuất huyết ,...

Hoạt động mô hình điểm về tăng cường quản lý, điều trị tăng huyết...

Thực hiện KH số 862/ KH-TTYTHHV ngày 28/8 của TTYT huyện Hòa Vang về việc triển khai thực hiện hoạt động mô...

Tập huấn vệ sinh lao động, sơ cấp cứu cho các cơ sở doanh...

Ngày 19-20/9/2019. Thực hiện KH số 885/ KH-TTYTHHV ngày 04 tháng 9 năm 2019 của TTYT huyện Hòa Vang về việc Tổ chức...

Khoa Y tế công cộng và Dinh dưỡng

Giới thiệu về khoa Khoa Y tế công cộng và Dinh dưỡng Email: ytecongcong.ythv@danang.gov.vn Lãnh đạo: -  Quyền Trưởng khoa: Bs Nguyễn Sỹ Lịch...