Saturday, April 1, 2023

Truyền thông phòng, chống kháng thuốc

Hiện nay, kháng thuốc đang là vấn đề toàn cầu, đặc biệt ở các nước đang phát triển, trong đó có Việt Nam. Thế...
hoa vang

Danh mục vật tư y tế năm 2017

Danh mục vật tư y tế năm 2017: Tải file   
hoa vang

Danh mục tân dược, danh mục chế phẩm 2017

Tải file Danh mục tân dược, danh mục chế phẩm

Tạp san thông tin thuốc kỳ II

Tải tạp san kỳ 2              

Giới thiệu khoa Dược-VTYT-TTB

Lãnh đạo khoa:           Trưởng khoa: Ds. CKI. Trần Ngọc Sơn           Phó trưởng khoa: DSĐH. Ngô Thị Quyên           Tổ trưởng công...