Dịch vụ kỹ thuật áp dụng giá dịch vụ theo thông tư 13 năm 2019

http://www.mediafire.com/file/81u5cookr3mhqo1/DVKT_%25C3%25A1p_d%25E1%25BB%25A5ng_gi%25C3%25A1_DV_theo_TT_13-2019.xlsx/file