Hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia phòng chống thiên tai năm 2023

Thư Chủ tịch Nước

Tài liệu truyền thông về Tuần lễ uốc gia PCTT năm 2023 : Tại đây