Thông báo kết quả lấy phiếu ý kiến xét tặng danh hiệu “Thầy thuốc ưu tú” lần thứ 13 năm 2020