Thông tin về chương trình nghiên cứu, đề tài khoa học năm 2016

  (Thực hiện theo quyết định số 7562/QĐ-BYT ngày 29 tháng 12 năm 2016 của Bộ Y tế về việc ban hành 05 Bộ chỉ sô đánh giá mức độ sẵng sàng về ứng dụng công nghệ thông tin trong ngành y tế)/Cung cấp thông tin thông tin về chương trình nghiên cứu, đề tài khoa học cấp cơ sở năm 2016

Xem file: Thông tin về chương trình nghiên cứu, đề tài khoa học năm 2016