Các văn bản liên quan đến trích xuất dữ liệu

1. Công văn 9324/BYT-BH

2. Công văn 3171/BYT-BH

3. Đặc tả dữ liệu của Bộ Y tế: /documents/10180/475711/dacta_lienthong_dulieu_v2.8.docx

4. Tài liệu của Bảo hiểm xã hội: /documents/10180/475711/TaiLieuCongTiepNhanBHYT.rar

Tải đầy đủ

nguồn: http://soyte.danang.gov.vn