Giá dịch vụ kỹ thuật năm 2019

 

Danh mục DVKT theo NQ 243-2019 (Giá viện phí)

DANH MỤC DỊCH VỤ KỸ THUẬT BỔ SUNG NĂM 2019