Kết quả kiểm tra sát hạch xét tuyển viên chức năm 2018

I. Kết quả kiểm tra sát hạch

II. Bảng công khai điểm phòng vấn, thực hành

Download:

I. Kết quả kiểm tra sát hạch

II. Bảng công khai điểm phòng vấn, thực hành