Thông báo triển khai thực hiện Nghị quyết 04/HĐND

Tải file:

Nghị quyết 04/HĐND

Thông báo 1259/SYT-KHTC triển khai thực hiện Nghị quyết 04/HĐND