Thông báo về việc hưởng ứng chiến dịch Giờ trái đất năm 2023