Thursday, December 1, 2022

Quy định chức năng, nhiệm vụ, tổ chức và hoạt động của Khoa...

Thông tư Số: 01/2014/TT-BYT Tải:  Quy định chức năng, nhiệm vụ, tổ chức và hoạt động của Khoa Y, dược cổ truyền trong bệnh viện...

Giới thiệu khoa Dược-VTYT-TTB

Lãnh đạo khoa:           Trưởng khoa: Ds. CKI. Trần Ngọc Sơn           Phó trưởng khoa: DSĐH. Ngô Thị Quyên           Tổ trưởng công...

Tập san Thông tin thuốc kỳ 1 năm 2006

Bìa tập san Nội dung tập san                                                

Giới thiệu Phòng Tổ chức Hành chính

 I. TỔ CHỨC NHÂN SỰ      + Email phòng: tchc.ythv@danang.gov.vn  Trưởng phòng: TRẦN THỊ HÀ + Điện thoại: 0905.98.58.18 + Email:hakhoa1966@gmail.com Phòng Tổ chức - Hành chính gồm các bộ phận sau:  1. Bộ...

Giới thiệu khoa Liên chuyên khoa

Trưởng Khoa: BS.CKI Lê Huy Vũ 1. Nhân sự - Tổng số nhân viên: 12 nhân viên - Trong đó: + Bác sĩ: 05; Y sĩ: 02; KTV Phục...