Kế hoạch Tuyên truyền và xử lý vi phạm quy định về nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ trên địa bàn thành phố Đà Nẵng năm 2022

Kế hoạch Tuyên truyền và xử lý vi phạm quy định về nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ trên địa bàn thành phố Đà Nẵng năm 2022