Kế hoạch về việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Kế hoạch về việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thực hiện Quy chế dân chủ, Quy tắc ứng xử của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh, người dân năm 2021.

Kế hoạch 512/KH-SYT

Kế hoạch 39 BYT